OBJECTIUS
15681
page-template-default,page,page-id-15681,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

OBJECTIUS

OBJECTIUS

Gats considera la combinació reflexió/acció com una eina per a incorporar valors socials que possibilitin en l’individu una capacitat de crítica i autocrítica , de posicionament i actuació en el medi i en el seu entorn social, que afavoreixen el desenvolupament i l’articulació d’accions per a la transformació social responsables, justes, compromeses, conscients i perdurables en el temps . Per aquests motius els objectius de GATS, Grups Associats per al Treball Social, Cultural, Comunitari i Ambiental són:

 1. Promoure la incorporació social de les persones en situació de risc o d’exclusió social a través del treball, des de la coresponsabilitat i l’autoestima pel canvi de la situació, fomentant la realització d’activitats de promoció, associacionisme, lideratge i innovació i educació social, cultural i ambiental.
 2. Educar i formar per promoure la incorporació social d’aquelles persones que viuen en situació d’exclusió o risc social, sent prioritària l’atenció i protecció de la infància i l’adolescència en tots els àmbits.
 3. Promoure els principis democràtics de llibertat, equitat, igualtat d’oportunitats, de sostenibilitat, de pau i de respecte de l’entorn i el medi ambient.
 4. Promoure la ciutadania inclusiva i participativa responsable, dotant-la i promovent espais de comunicació, transformació alternativa de conflictes, participació ciutadana i coneixement de noves tendències o propostes concretes que incideixin directament i des del quotidià en transformacions tangibles com podrien ser el comerç just, la banca ètica, les xarxes de consum alternatives, l’economia social o les empreses amb compromís social.
 5. Millorar les competències bàsiques del Tercer Sector , incidint en aspectes fonamentals com la formació, la capacitació de dirigents socials, l’acompanyament i assessorament, consultoria i creació de xarxes, així com la creació de projectes o estructures que donin suport, acompanyament i espais compartits de gestió als nostres projectes i als d’altres ONL’s.
 6. Potenciar l’elaboració d’estudis i promoure els resultats obtinguts realitzant espais de reflexió, debat social i coneixement crític per promoure major justícia social, económica, cultural i ambiental.
 7. Desenvolupar l’àmbit de l’animació sociocultural en el marc de la denominada “gestió cultural” com una eina més d’inclusió social, incidint amb les nostres propostes en qüestions com la producció, difusió i creació artística.
 8. Promoure la recerca científica en l’àmbit que li és propi així com altres formes de creació de coneixement. Desenvolupar accions sostenibles en quan a recerca, desenvolupament i innovació en el camp de les ciències socials conjugant l’objectiu de la transformació social.
 9. Produir material, eines i recursos que afavoreixin els objectius de l’entitat.
 10. Promoure l’alfabetització digital i els espais 2.0 com estratègia per la inclusió social.
 11. Afavorir la construcció de processos basats en la cultura de pau, la mediació comunitària, la participació, la cooperació, el treball en xarxa, l’establiment d’aliances i la democràcia participativa.
 12. Generar accions formatives en l’àmbit de’acció social, l’agitació ambiental i l’animació sociocultural, l  que enforteixin la societat civil.
 13. Promoure l’execució de projectes i activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
 14. Desenvolupar projectes en l’àmbit medi ambiental (utilitzant criteris permaculturals) que contemplin el treball per a donar resposta alguns dels reptes provocats pel canvi climàtic, convertint-los en una oportunitat per al desenvolupament de persones i comunitats a través d’una conjunció dels aspectes citats en els objectius de l’entitat.

Queda exclòs tot ànim de lucre.